امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه44

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات اشکالات بر وجود ذهنی (4)