کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه185

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/02/02

توضیحاتکیفیت صحیح عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام