کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه185

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/02/02

توضیحاتکیفیت صحیح عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام