کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه202

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/12/05

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در رابطه با خصوصیات و ویژگیهای ماه ذوالحجة الحرام