سلوک عقلانی ، مراقبه - جلسه210

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/07/23

توضیحاتبیان تذکراتی پیرامون ماه رجب سکونت نفس