سلوک عقلانی ، مراقبه - جلسه212

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/10/11

توضیحاتتسریع در سلوک با اعتراف به خطای خویش و تبعیت از حق