سلوک عقلانی ، مراقبه - جلسه213

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/12/01

توضیحاتحقیقت مراقبه از منظر اولیای الهی و تذکراتی بمناسبت آستانه حلول ماه مبارک ذوالحجة الحرام