سخنرانیهای مربوط به مراقبه

تعداد: 5

صوتهای مربوط به مراقبه

تعداد: 7

پرسش و پاسخ های مربوط به مراقبه

تعداد: 1
پرسش: بالا بردن اعتماد به نفس

کد: 2008گروه: اجتماعی
دوست دارم فردی با اعتماد به نفس بالا باشم که هرکار درست و خوبی که اراده کند (بدون خجالت ترس ) بتواند انجام دهد چه کنم؟
اعتماد به نفسم پایینه راهنمایی فرمایید.
(خجالت افراطی و سرخ شدن وعرق کردن بیجا)

هوالعلیم

در هر کاری پیش از تصمیم به انجام آن خدا را در کنار خود تصوّر کنید و فقط رضای او را مد نظر قرار دهید. مراقبه در اعمال و رفتار و گفتار و پندار انسان را مستقیم و نفس او را قویم و متقن می گرداند.