قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش دوّم) - جلسه42

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتروایاتی در باب عقل و جایگاه آن