قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش سوم) - جلسه63

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتتعمیم شمول قاعدۀ لاضرر در موارد عدم الحکم (1)