قاعده ید - جلسه12

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتتفاوت مقام ثبوت و اثبات در ید دالّ بر ملکیت (1)