غناء و فروعات فقهی آن - جلسه2

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی