غناء و فروعات فقهی آن - جلسه5

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی