صلاة جمعه و تشکیل حکومت اسلامی - جلسه7

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاصل در مورد تبعیت و یا عدم تبعیت از احکام الهی (2)