احرام از محاذات میقات - جلسه105

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاحرام از محاذات میقات - بررسی ادله قائلین به جواز احرام از موازات میقات (3) - 22-03-1432