مهر تابان - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (79ـ112)