مهر تابان - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث قرآنی از صفحه‌ (137ـ165)