مهر تابان - جلسه12

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث فلسفی از صفحه‌ (251ـ275)