مهر تابان - جلسه18

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث تاریخی از صفحه‌ (419ـ436)