مهر تابناک - جلسه13

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتبزرگان از منظر مرحوم قاضی از صفحه‌ (261ـ277)