رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل دوّم : بیان تفصیلى در طریقه سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (154ـ171)