رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/03/18

توضیحاتشرح اجمالى طریق و کیفیّت سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (54ـ79)