کتاب صوتی رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه5

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتشرح اجمالى طریق و کیفیّت سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (54ـ79)