لمعات الحسین - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب لمعات الحسین علیه السلام از صفحه 70 ـ 99