کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه6

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح صفحه (73 ـ 88)
استدلالی بسیار لطیف بر وجود ایمان
حواله دادن امام رضا علیه السّلام مؤلّف پرواز روح را به مرحوم حاج ملاّ آقاجان
پاسخ به سؤال مهم در حواله دادن به انسان غیر کامل (ت)2
سفسطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم لزوم استاد و مرشد راه
اطلاق حدیث «هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حَکیمٌ یُرشِدُه» بر لزوم استاد راه
مغالطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم رجوع به استاد راه
واسطه در فیض بودن پیامبران و امامان، احتیاج به استاد زنده را نفی نمی‌کند
استادی چیزی جز پیروی و تبعیّت در سفر و حضر نمی‌باشد
إخبار حاج ملاّ آقاجان به مؤلّف پرواز روح مبنی بر رؤیت امام زمان
مکاشفات صوریّه دارای صحیح و سقیم می‌باشند
مؤلّف پرواز روح نجات‌دهندۀ خود را حاج ملاّ آقاجان می‌داند
سلیقۀ حاج ملاّ آقاجان در وصول به مقاصد معنوی و ترقّیات روحی، و نقد آن
دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد، پشیزی نمی‌ارزد (ت)1
کلام آیة اللَه حاج شیخ حسین حلّی در عدم وصول به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت (ت)2
بزرگانی از اهل عرفان که خود از اجلّۀ فقها و علما بوده‌اند (ت)1
کلام آیة اللَه خویی در عدم لزوم پیروی از استاد راه و پاسخ مرحوم علاّمه1