لمعات الحسین - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب لمعات الحسین علیه السلام از صفحه 99 ـ 101