کتاب صوتی اسرار ملکوت ج1 - جلسه13

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس هفتم: وجوب اطاعت از امام معصوم علیه السّلامدر همۀ ابعاد و شئون انسان - صفحه (215 ـ 228)