انوار الملکوت ج1 - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنور ملکوت روزه مجلس سوم: خداوند با برداشتن وجوب روزه از مریض و مسافر او را در سعه و راحتی قرار داده است از صفحه (58-74)