رساله بدیعه - جلسه11

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله بدیعه - فصل چهارم از مرحله دوّم‌:روایات در عدم تصدّى زن، قضاوت و حكومت و افتاء را - صفحه (187 ـ 205)