کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه12

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوم بحث دوم: قرآن، هادى سُبُل سلام و گرایش از ظلمت به نور و ورود در صراط مستقیم است‌ - صفحه (230 ـ 249)