اربعین در فرهنگ شیعه - جلسه4

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاربعین در فرهنگ شیعه - فصل دوّم : فلسفه قیام حضرت أباعبداللَه الحسین علیه السّلام