حریم قدس - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتحریم قدس - صفحه 19 ـ 50