حریم قدس - جلسه4

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتحریم قدس - صفحه 50 ـ 81