مبانی سیر و سلوک الی اللَه - قم - جلسه18

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموضوع: سیر وسلوک الی اللَه در زنان ومردان ورابطه ان با تکامل انسان 1 خداوند متعال برای هریک از زن و مرد براساس شاکلۀ وجودی و اقتضاءات نفسانی ایشان تکالیفی را مقرر نموده که که موجب رشد وتکامل وتعالی ایشان می شود. 2 برای تربیت ورشد وتکامل نفس هیچ راه ومسیری جز مسیر سیر وسلوک الی اللَه وجود ندارد. 3 توضیحی در ارتباط با حقیقت معنای فطرت وانطباق آن با قوانین واحکام الهی. 4 فرمایش مرحوم حداد رضوان اللَه علیه در ارتباط با اختلاف خصوصیات روحی حیوانات با یکدیگر. 5 راه و مسیر سیر وسلوک الی اللَه عبارتست از حرکت فرد براساس فطرت برای خروج از جزئیت و پیوستن به کلیّت. 6 سخن حکیمانه حضرت لقمان علیه السلام به فردی که ایشان را مورد استهزاء خود قرار داده بود. 7 توضیحی در ارتباط با شعر مغربی: وصل دو عالم نیاورد به خیال دلی که یافت دمی لذت وصال حبیب 8 تفسیر آیه شریفه: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ 9 هدف از بعثت و ارسال رسل و انبیاءالهی چه می باشد. 10 فرمایش مرحوم علامه طهرانی درارتباط با عظمت وعمق مفاهیم دیوان شعر خواجه حافظ شیراز رحمة اللَه علیه.