مبانی سیر و سلوک الی اللَه - قم - جلسه19

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات1 خداوند متعال برای هر یک از زن و مرد بر اساس اختلاف شاکلۀ وجودی و مقتضیات نفسانی ایشان تکالیف خاص به خود را مقرّر کرده است. 2 هر یک از افراد در وجود خود فرعونی دارند که در مواقع مناسب به جلوه گری و ابراز أنانیّت درخویش می پردازد. 3 دیدگاه نادرست فرعون نسبت به واقعیّت وجودی خویش و سخنان حضرت موسی علیه السلام . 4 عزّت واقعی تنها اختصاص به پروردگار متعال دارد. 5 هر یک از انسانها قابلیّت رسیدن به عالی ترین مراتب کمال وتعالی را دارا می باشند. واین مسئله اختصاص به انبیاء و اولیاءالهی ندارد. 6 چرا همواره و در طول تاریخ افرادی که بدنبال حق وبیان آن بودند مورد شدیدترین ظلم ها وجنایات واقع شدند. 7 دیدگاه نادرست بعضی از علماء نسبت به برخی از مسلّمات تاریخی ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکره تشیّع و مکتب آن وارد می سازد. 8 تنها فردی می تواند محافظ حریم اهل بیت علیهم السلام ومکتب تشیع باشد که بر اساس حق و برمحوریت توحید حرکت کند. 9 توضیحی در ارتباط با کیفیت سلوک بانوان وبیان محدوده وشرایط آن. 10 تأکید مرحوم علامه طهرانی بر معرفت وشناخت هرچه بیشتر افراد نسبت به جایگاه وموقعیت خود ونقاط ضعف خویش.