ولایت تکوینی - جلسه1

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1413/01/02