سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/01/20

توضیحاتحج 135 : وظایف فقیه و عالم دین در قبال مردم -