ولایت تکوینی - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1413/01/08