جایگاه اهل علم - جلسه12

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/12/28

توضیحاتقم : مراد از احیای ذکر مجالس اهل بیت و بیان برخی از وظائف مبلغین - دیدار رفقای کرمان در قم ـ 27/12/1433