سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/06/03

توضیحاتکرمان : اساس مکتب عرفانی علامه طهرانی مبتنی برسه اصل تعقّل، مراقبه و حال