سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/10/19

توضیحاتشیراز : جایگاه مشکلات و موانع در مسیر سیر سالک به سمت پروردگار متعال