سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/08/21

توضیحاتقزوین :‌ ملاک حجیت و عدم حجیت سلسله های متصوفه