سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/10/03

توضیحاتمشهد : اهمیت حفظ و استمرار بخشیدن به آثار و برکات ماه مبارک رمضان