سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/02/02

توضیحاترامسر : بررسی مساله تعدد زوجات