سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/11/16

توضیحاتاسفار درس 678: هدف از تالیف کتاب افق وحی -