صدای بزرگان

مدت زمان

قرائت دعای کمیل 3 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی - صدای بزرگان - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت دعای کمیل 3 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره