عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/08/16مدت زمان
62

حقیقت و جایگاه مسئلۀ تخصص و تعهد در کیفیت اداره جامعه - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج62 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتیکی از مهمترین مبانی درحکومت اسلام مسألۀ تخصص وتعهد می باشد. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – عبوديت بمعناي اينست كه انسان واقعاً در برابر اراده و مشيت پروردگار تسليم باشد و او را بجاي خود قرار دهد. 2 – توضيحي راجع به اين فقره شريفه: أن لا يري ا...