عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/11/05مدت زمان
64

اهمیت نظم و تدبیر و جایگاه آن در زندگی انسان - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج64 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاترعايت نظم و تدبير در امور شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة .العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – متقن‌ترين و راقي‌ترين اقسام حكومت‌ها در طول تاريخ، حكومتي است كه بر اساس محوريت توحيد و حق مي‌باشد. 2 – نقص و عدم تكامل معرفت بشري در تدوين و وضع قوانين. 3 – در حكومت انبياء الهي و ائ...