سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/10/28

توضیحاتاسفار 733 : میزان تفوّق انسان به نفس اوست نه به ظاهر بدن -