عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/12/17مدت زمان
67

توحید محوری و حق56مداری در امور فردی و اجتماعی سالکان إلی اللَه - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج67 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتكيفيت محور قرار دادن توحيد و حق در امور فردي و اجتماعي. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 بيان ديدگاه مكتب عرفان در ارتباط با كيفيت برخورد و قضاوت و اشتغال افراد با مسائل روزمره و مسائل اجتماعي. 2 ارتباط تنگاتنگ ميان عرفان و فقه. 3 آنچه بعنوا...