عنوان بصری تکلیف و تشریع

تاریخ سخنرانی 1424/02/23مدت زمان
84

دیدگاه مكتب عرفان در ارتباط با تكالیف شرعیه و دستورات الهى - عنوان بصری - تکلیف و تشریع - ج84 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتديدگاه مكتب عرفان در ارتباط با امتثال تكاليف و دستورات الهی. شرح فقره: : و جملة اشتغاله فيما امره تعالي به و نهاه عنه. 1 تحقق تام معناي عبوديت در انسان و اتصال سرّ و نفس او به ذات پروردگار در اين است كه انسان تمام كارها و اشتغالات خود را منحصر كند در آنچه خداوند به آن امر كرده و آنچه از آن نهي كرد...